Tweede Kamer stelt behandeling verdragen met België uit.

Van: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl

Aan: leendert@ikmaakmezorgen.nl

Datum: 25 januari 2007

Geachte heer Van Melle,

Op 2 november heeft u aan de CDA fractie een e-mail gestuurd over het onderwerp ontpoldering in relatie met de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde.

Als Zeeuwse opvolger van Siem Buijs in de Tweede Kamer, namens het CDA wil ik uw vraag graag beantwoorden. Temeer daar dit onderwerp mij zeer aan het hart gaat en ik met betrekking tot dit onderwerp nog onlangs actie heb ondernomen.

De wetsvoorstellen waarin het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen over de uitdieping van de Westerschelde aan de orde komt, zijn onlangs naar de Tweede Kamer verstuurd voor de eerste (schriftelijke) behandeling. Omdat met het provinciaal bestuur van  Zeeland was afgesproken dat Zeeland eerst in de gelegenheid gesteld zou worden om alternatieven voor de ontpoldering uit te werken, vond ik het ongepast om deze wetsvoorstellen nu in de Tweede Kamer te behandelen. Temeer ook omdat ik van mening ben dat het belangrijk is dat het provinciaal bestuur van Zeeland ook echt met alternatieven komt voor de huidige ontpolderingsplannen. Ik vind dat er alles aan gedaan moet worden om de conform Europese wet- en regelgeving vereiste natuurcompensatie, buitendijks te vinden.

Daarom heb ik het initiatief genomen om in de procedure vergadering van de Tweede Kamer Commissie van Verkeer & Waterstaat, voor te stellen om de behandeling van de wetsvoorstellen die betrekking hebben op de verdragen met Vlaanderen en dus ook betrekking hebben op de ontpoldering, voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dit voorstel is door de collega’s van de andere politieke partijen overgenomen. Het provinciaal bestuur van Zeeland is nu eerst aan zet. Hun voorstellen kunnen wij dan ter zijner tijd als Tweede Kamer betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen.

Tenslotte kan ik u mededelen dat het CDA onverkort blijft vasthouden aan de eerder ingenomen stelling; géén gedwongen ontpoldering in Zeeland.

In de verwachting u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en altijd bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Ad Koppejan
Lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
voor het CDA
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T 070 3182587
E a.koppejan@tweedekamer.nl
W www.adkoppejan.nl
Vorige e-mailbericht: -----------------------

Zierikzee, 2 november 2006
 
Geacht CDA!
 
In de PZC van 28 oktober jl. konden wij lezen hoe het CDA de mosselsector en de boeren die hun land door ontpolderen kwijt te raken, steunt.
Ik maak u er op atent dat niet alleen de betrokken boeren in Zeeland tegen ontpolderen zijn. Er is in Zeeland een breed draagvlak tegen ontpolderen. De handtekeningenactie heeft dat aangetoont.
 
"Ook als de commissie Maljers niet met alternatieven komt, blijven wij tegen gedwongen ontpoldering“, heeft uw fractievoorzitter Verhagen volgens de PZC gezegd. Als platform tegen Ontpoldering zijn wij natuurlijk blij met die uitspraak.
 
Toch zijn wij niet gerust met deze uitspraak, want in het debat in de Tweede Kamer op 5 okt n.a.v. het algemeen overleg in de cie. LNV op 21 september over de motie Van der Staaij c.s. betreffende het Natuurpakket Westerschelde is minister Veerman heel duidelijk: "In de motie Van der Staaij staat dat blijvend en onverkort moet gelden dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige grondverwerving ten behoeve van de ontpoldering. Daarmee is de rijksprojectenprocedure in feite van tafel geveegd. Ik vind dat niet wenselijk en naar mijn idee is dat niet de bedoeling van de Kamer."
Vreemd genoeg wordt in het debat niet op die uitspraak ingegaan.
Als ondertekenaar van de motie Van der Staaij vindt het CDA dat blijvend en onverkort moet gelden dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige grondverwerving ten behoeve van de ontpoldering, is het CDA dus voor het opheffen van de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde.
 
Mag ik van u in verband met de komende verkiezingen een standpunt vragen over de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde? Bent u ook van mening dat de Rijksprojectenprocedure voor dit project opgeheven moet worden?
 
In afwachting van uw bericht,
 
met vriendelijke groet,
 
Leendert van Melle

platform www.ikmaakmezorgen.nl

 

terug naar E-mails en brieven naar de overheid