Deurganckdok


Het Vlaams parlementslid Annick De Ridder (Open VLD) heeft de volgende tekst op het internet geplaatst:

Haven van Antwerpen in gevaar

In 1585 leidde het afsluiten van de Schelde door Nederland tot de Val van Antwerpen. Abrupt werd er een einde gemaakt aan de bloeiperiode van de 15de - 16de eeuw, ook wel de "Gouden Eeuw van Antwerpen" genoemd. Pas in 1792 maakt Napoleon een einde aan de drooglegging van de stad door opnieuw de Schelde te openen. Twee historische verdragen, namelijk de Slotakte van Wenen van 1815 en het Scheidingsverdrag van 1839, garanderen de vrije doorvaart over de Schelde en verplichten de oeverstaten expliciet om noodzakelijke werken uit te voeren zodat de scheepvaart nooit meer hinder ondervindt. Vlaanderen doet in ruil voor dit principe trouwens afstand van Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands-Limburg. Het zou nog tot 1863 duren alvorens de Schelde volledig vrij werd gemaakt. Op dat moment slaagt Auguste Lambermont erin om de krachten van 20 zeevarende landen te bundelen en zo de Scheldetol in één keer van Nederland af te kopen.

Wie dacht dat daarmee een einde was gekomen aan de politiek van Nederland om de ontwikkeling van onze Vlaamse havens te dwarsbomen, had het mis.

Nederland blijft het moeilijk hebben met de historische rechten van Vlaanderen op haar waterlopen en trouwens ook op andere verkeersassen zoals de IJzeren Rijn. In 2005 ondertekenen Vlaanderen en Nederland eindelijk de vier Scheldeverdragen na ruim zeven jaar onderhandelen (de 3e Scheldeverdieping). Er wordt afgesproken de Westerschelde te verdiepen om zo de toegankelijkheid van de Antwerpse haven voor grote schepen te garanderen. Daarnaast bevatten de verdragen ook belangrijke luiken over natuurlijkheid en veiligheid in het Schelde- estuarium. Het zal uiteindelijk tot eind 2010 duren alvorens de Scheldeverdieping een feit is en de toekomst van de Antwerpse haven wordt veilig gesteld.

Maar nog lijkt de strijd niet gestreden. In juli 2011 besliste de Nederlandse regering namelijk een belangrijk luik van de Scheldeverdragen niet uit te voeren: de ontpoldering van de Hedwigepolder. Deze houding is onaanvaardbaar en legt een zware hypotheek op onze haven. De gevolgen van deze beslissing kunnen desastreus zijn, omwille van volgende redenen:

  • de natuurlijkheid van het Schelde
  • estuarium komt in gevaar
  • de stad Antwerpen loopt een verhoogd overstromingsrisico
  • er dreigt verzet te komen tegen het afleveren van de nodige vergunningen voor de onderhoudsbaggerwerken voor de Schelde vanaf 2014
  • door niet-uitvoering van het volledige verdrag worden de aansluitende ontpolderingswerken in België, waarin de Vlaamse Regering reeds 27 miljoen euro investeerde, nutteloos
  • het gecreëerde draagvlak voor toekomstige havenontwikkeling, alsook de geloofwaardigheid van Vlaanderen, staat op het spel
  • indien Nederland haar afspraken niet nakomt kan de totale schade voor Vlaanderen en haar burgers oplopen tot maar liefst 785 miljoen euro

Aangezien de Vlaamse Regering maar weinig onderneemt is het aan ons om in actie te schieten. Hieronder vinden jullie 2 brieven terug, waarvan één gericht aan de Europese Commissie en één aan de Vlaamse Regering. In deze brieven vragen we de Europese Commissie en de Vlaamse Regering de nodige stappen te zetten om Nederland te verplichten de gemaakte afspraken uit te voeren.

Pacta sunt servanda. Verdragen moeten uitgevoerd worden. Zeker als de toekomst van onze geliefde Schelde en onze geliefde haven op het spel staat.

 
Terug naar Startpagina

Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen

   

 

Van de redactie.

Zierikzee, 31 januari 2012. Annick de Ridder maakt het wel erg bont met haar stemmingmakerij. Eerst een artikel in de Gazet van Antwerpen dat de diepgang van de Schelde in gevaar is. En nu die website over het niet zo fraai verleden van Nederland in België.
Natuurlijk zijn er in het verleden bij de vrijheidstrijd van Nederland dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. Maar om het meningsverschil over het wel of niet ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder in dezelfde context te plaatsen is zinloos.
Bovendien bekijkt de Ridder de problematiek wel erg vanuit het belang van de Antwerpse Haven. Dat vind ook ir. Wil Lases, oud hoofingenieur bij Rijkswaterstaat. Hij heeft Annick de Ridder een e-mail geschreven.

Aan: mevrouw Annick de Ridder en de heer Bart Martens
Onderwerp: artikel in de Gazet van Antwerpen dd.17.01.2012.

Tiel, 20 januari 2012.

Geachte mevrouw en mijnheer,

Door mijn achtergrondkennis van de Westerschelde als waterloopkundige (getijbeweging en dichtheidsstroming - zout/zoet -) en historicus van de ontwikkeling van de Westerschelde voel ik mij zeer betrokken en ben goed ingevoerd in het Westerschelde dossier. Ik ben gepensioneerd, volledig onafhankelijk en kijk naar het gezamenlijke algemene belang van Vlaanderen en Nederland, waar de haven van Antwerpen deel uit maakt. Niet andersom.

Ik heb het artikel in de Gazet van Antwerpen van dd. 17.01.2012 gelezen. Het is reden voor mij om op persoonlijke titel naar u te reageren, omdat ik de inhoud van het artikel onfris en onjuist vind.

Het is een kluwen van zaken, die door elkaar heen spelen en elkaar beïnvloeden. Om mijn forse uitspraak te onderbouwen wil ik u een aantal aspecten aanreiken. Allereerst de directe elementen in het artikel, te weten het primordiale voor de veiligheid van Antwerpen, de vermeende afspraken over onder zetten Hedwigepolder, het dreigen met gevreesde schijnkosten, Vogelbescherming Nederland en Europa.

Uiterst onfris (je reinste stemming kwekerij) is de stelling over het primordiale voor de veiligheid van Antwerpen bij niet onder water zetten van de Hedwigepolder. De zogenaamde halve meter is in werkelijkheid berekend op 2 cm en valt binnen de nauwkeurigheid van de berekening. Er is een verwaarloosbaar effect op de verlaging van de waterstanden bij Antwerpen (springtij bijna 6 meter tijverschil + vele meters stormeffect). Naast de natuurlijke ontwikkeling zorgen juist de werken voor de haven van Antwerpen op de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde voor toenemende onveiligheid en verzilting.
Dat u niet echt op de hoogte bent van de ontwikkelingsgeschiedenis en het gedrag van de zeearm Westerschelde neem ik u niet kwalijk. Ieder zijn discipline, maar wees a.u.b. voorzichtig met uitspraken. Ter achtergrondinformatie doe ik u als bijlage een kort artikel dat ik onlangs geschreven heb, toekomen, alsmede het artikel in het Tijdschrift voor Waterstaatgeschiedenis over de ontwikkelingsgeschiedenis van de Westerschelde van Adrie de Kraker, historisch geograaf, en mij, getiteld: “De Westerschelde natuurlijk? Verdieping en ontpoldering in historisch perspectief”.

Het is op zich juist dat de Hedwigepolder is opgenomen in de Scheldeverdragen. Het is daarin ook een oneigenlijk element. Hoewel de Nederlandse Tweede Kamer de Scheldeverdragen had goedgekeurd, was de Eerste Kamer breed, op Groen Links na, tegen het onderwater zetten en afgraven van de Hedwigepolder, maar wilde de Scheldeverdragen daar op niet laten sneuvelen. Aangezien de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft en alleen integraal kan goed- of afkeuren en er haast geboden was is gekozen voor de oplossing dat de verdragen werden goedgekeurd onder voorwaarde dat voor de Hedwigepolder een alternatief zou worden gezocht. Minister Verburg zegde dit toe, met instemming van de Vlaamse minister-president Peeters, en zou voor 200% haar best doen. Nederland komt dus gewoon zijn afspraken na.

Lees de gehele brief van Lases verder...